Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej działając na podstawie Uchwały Rady  Miejskiej w Iłowej nr 165/5/XVII/08 z dnia   18  lipca  2008 r. OGŁASZA III przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy ul. Plac Wolności 12

Lokal składa się z 3 pomieszczeń, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą o pow. Użytkowej  26,36 m2

Wysokość miesięcznej kwoty bazowej najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 7,18 złotych netto. Czynsz najmu wyliczany jest zgodnie z Uchwałą Rady  Miejskiej w Iłowej nr 165/5/XVII/08 z dnia 18  lipca  2008 r.

Cena wywoławcza  przetargu o prawo zawarcia umowy najmu wynosi: 94,63 zł =  26,36 m2 x 7,18 zł x 0,5

Przetarg odbędzie się w dniu 12  sierpnia  2016 r o godzinie 1030 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

przy ul.Żeromskiego 25 pok. nr 11.

Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata kwoty wylicytowanej w przetargu + 23 % podatek VAT. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej w dniu przetargu do godz. 930

Warunkiem zawarcia umowy najmu z osobą, która przetarg wygra, będzie wpłacenie przez nią różnicy pomiędzy ceną wylicytowaną , a wpłaconym wadium + podatek VAT 23 % w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Wadium przepada na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w przypadku odstąpienia osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Lokal można oglądać po zgłoszeniu sie do ZGKiM w godzinach pracy zakładu.

Iłowa, dnia 09.08.2016 r.

III przetarg – Iłowa, Plac Wolności 12