Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej uprzejmie informuje, że z dniem 14.06.2019 r. zmianie ulegają ceny świadczenia usług przez ZGKiM w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków i wynoszą :

  1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy zaopatrywani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej oraz ze Stacji Uzdatniania Wody w Szczepanowie – 3,42 zł/1 m3 brutto,
  2. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy podłączeni do zbiorczej sieci kanalizacyjnej – 9,16 zł/1 m3 brutto.

Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WR.RET.070.293.2018.AR z dnia 15 maja  2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłowa na okres 3 lat. Taryfy dostępne są na stronie Decyzja zatwierdzająca taryfy 2018-2020

Zmiana cen wody